Pravidlá súťaže

Stav: ukončená

Názov súťaže

Súťaž s DONGFENG Slovensko – Vranov n.T. na Facebooku o hodnotné ceny (popísané v sekcii „Výhra“)..

Nezabudni lajknúť stránku DONGFENG Slovensko – Vranov n.T. na Facebooku aby ti neunikli žiadne skvelé súťaže o hodnotné ceny!

DONGFENG Slovensko – Vranov n.T. na Facebooku

Výherca súťaže

1. miesto: Helena Majorošová
2. miesto: Peter Pravda
3. miesto: Lucia Baranová

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci marketingových aktivít webstránky dongfengvranov.sk (Rbpp trading s.r.o., Dukl. hrdinov 1682/21, 09301 Vranov n. T.), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke dongfengvranov.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je Rbpp trading s.r.o., Dukl. hrdinov 1682/21, 09301 Vranov n. T. (AutoKelly Vranov a DONGFENG Slovensko – Vranov n.T.).

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 26.1 2021 do 20.2. 2022.

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže.

Výhra

1. miesto

Darčeková karta na nákup v sieti supermarketov Lidl v hodnote 50 Eur
Darčekové karty Lidl

2. miesto

Sada autokozmetiky v hodnote 50 Eur
Sada autokozmetiky
*ilustračná fotografia, sada obsahuje výrobky v hodnote 50 Eur

3. miesto

Povinná výbava do auta v hodnote 50 Eur
Povinná výbava do auta
*ilustračná fotografia, sada obsahuje výrobky v hodnote 50 Eur

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti Rbpp trading s.r.o., Dukl. hrdinov 1682/21, 09301 Vranov n. T.. Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku z facebookovej stránky DONGFENG Slovensko – Vranov n.T..

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 24 hod., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude odovzdaná v predajni Rbpp trading s.r.o., Dukl. hrdinov 1682/21, 09301 Vranov n. T. (AutoKelly Vranov a DONGFENG Slovensko – Vranov n.T.). Výhru je možné zaslať aj poštou. V prípade, že sa výherca neohlási na výzvu pre odovzdanie výhry, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.dongfengvranov.sk a na stránke spoločnosti Rbpp trading s.r.o. (DONGFENG Slovensko – Vranov n.T.) na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu Pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke dongfengvranov.sk.

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a likeovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.